روشنگرک., اعلمیم. ت. و وجودی مهربانیف. (2015) “افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای)”, آب و خاک, 29(6), صص 1416-1426. doi: 10.22067/jsw.v29i6.26891.