جعفریا., تومانیانن. و تقی زادهر. ا. (2015) “استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک”, آب و خاک, 29(1), صص 126-138. doi: 10.22067/jsw.v0i0.27235.