افشاریع., خادمیح. و ایوبیش. ا. (2016) “تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان”, آب و خاک, 30(5), صص 1489-1501. doi: 10.22067/jsw.v0i0.27751.