قربانی واقعیح., بهرامیح. ع., مظهریر. و حشمت پورع. (2015) “تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور”, آب و خاک, 29(1), صص 58-66. doi: 10.22067/jsw.v0i0.28243.