طاهرپورط., قهرمانب. و داوریک. (2017) “بررسی تأثیر ویژگی زمین¬شناسی در تحلیل فراوانی سیلاب منطقه¬ای حوضه¬های آبریز شمال شرق ایران”, آب و خاک, 31(6), صص 1526-1537. doi: 10.22067/jsw.v31i6.28972.