کریمیم., باغانیج. و جلینیم. (2015) “بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای”, آب و خاک, 29(2), صص 311-321. doi: 10.22067/jsw.v0i0.29307.