یکتافرم., زارعم., اخوان قالیبافم. و مهدوی اردکانیس. (2015) “بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA”, آب و خاک, 29(6), صص 1506-1521. doi: 10.22067/jsw.v29i6.29425.