شفیعیم., قهرمانب., ثقفیانب., داوریک. و وظیفه دوستم. (2014) “تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک”, آب و خاک, 28(5), صص 909-917. doi: 10.22067/jsw.v0i0.29617.