کوچی. (2015) “بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک”, آب و خاک, 29(6), صص 1542-1552. doi: 10.22067/jsw.v29i6.31734.