باقریفامس., لکزیانا. و رضائیم. (2010) “جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت”, آب و خاک, 24(2). doi: 10.22067/jsw.v0i0.3217.