پژوهان نیام., چرمم. و جعفریس. (2016) “اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان”, آب و خاک, 30(5), صص 1531-1542. doi: 10.22067/jsw.v0i0.35151.