سرائی تبریزیم., بابازادهح., همائیم., کاوهف. و پارسی نژادم. (2015) “تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری”, آب و خاک, 30(1), صص 30-40. doi: 10.22067/jsw.v30i1.35583.