ابوالحسنی زراعتكارم., لکزیانا., غلامحسین پور جعفریا. و اخگرع. (2010) “تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی”, آب و خاک, 24(3). doi: 10.22067/jsw.v0i0.3603.