وزیرپور آرانیش., ابراهیمیانح., رفیعیح. و میرزایی اصل شیرکوهیف. (2015) “کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی نفوذ در بافت‌های مختلف خاک”, آب و خاک, 30(1), صص 41-51. doi: 10.22067/jsw.v30i1.37153.