قبادیانر. و بصیریم. (2015) “بررسی تأثیر نسبت دبی و زاویه اتصال بر آبشستگی موضعی تلاقی کانال‌های روباز فرسایشی با استفاده از مدل SSIIM1”, آب و خاک, 30(1), صص 63-76. doi: 10.22067/jsw.v30i1.37397.