منتصریم., امیرعطاییب. و خلیلیک. (2015) “تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI”, آب و خاک, 30(2), صص 655-671. doi: 10.22067/jsw.v30i2.39679.