نظامیس. و ملکوتیم. ج. (2016) “نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی”, آب و خاک, 30(3), صص 805-816. doi: 10.22067/jsw.v30i3.40469.