آذرنیام., بیابانیع., قلی زادهع., عیسوندح. و علمداریا. غ. پ. (2016) “بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L)”, آب و خاک, 30(3), صص 817-828. doi: 10.22067/jsw.v30i3.40474.