بوستانیح. ر., چرمم., معزیع., کریمیانن. ع., عنایتی ضمیرن. و زارعیم. (2016) “شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی”, آب و خاک, 30(3), صص 904-919. doi: 10.22067/jsw.v30i3.41629.