مرادیر. ا., کوچکیع., نصیری محلاتیم. و منصوریح. (2015) “تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.)”, آب و خاک, 29(2), صص 489-503. doi: 10.22067/jsw.v0i0.41904.