متقیانح., حسین‌پورع. و کیانیش. (2016) “سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست”, آب و خاک, 30(2), صص 581-593. doi: 10.22067/jsw.v30i2.42565.