موسویس. ع. ا. و امیدی فردم. (2016) “تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی”, آب و خاک, 30(3), صص 730-742. doi: 10.22067/jsw.v30i3.43438.