ملک زادها., مجیدیج., علی اصغرزادن. و عبدالعلی زادهج. (2016) “اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی”, آب و خاک, 30(2), صص 605-617. doi: 10.22067/jsw.v30i2.47802.