فتحیانف., فاخری فردا., دین پژوهی. و موسوی ندوشنیس. س. (2016) “ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه”, آب و خاک, 30(5), صص 1440-1460. doi: 10.22067/jsw.v0i0.48161.