آذرنگف., تلوریع., صدقیح. و شفاعی بجستانم. (2016) “اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)”, آب و خاک, 31(1), صص 11-27. doi: 10.22067/jsw.v31i1.48743.