کاظم علیلوس., نجفین. ا. و ریحانی تبارع. (2017) “افزایش عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضلاب در شرایط آبیاری مطلوب و محدود”, آب و خاک, 31(6), صص 1637-1650. doi: 10.22067/jsw.v31i6.61402.