همتیو., اسدی رحمانیه. و رضاییش. (2017) “شناسایی مولکولی و تعیین خصوصیات محرک رشدی سویه¬های باکتری جدا شده از ریزوسفر گندم”, آب و خاک, 31(6), صص 1712-1723. doi: 10.22067/jsw.v31i6.65753.