عبدلیی., جعفریس. و بشکارع. (2019) “رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان”, آب و خاک, 32(6), صص 1149-1164. doi: 10.22067/jsw.v32i6.68206.