معین فرم., رسولی صدقیانیم., برینم. و اسدزادهف. (2019) “جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه ”, آب و خاک, 34(1), صص 143-154. doi: 10.22067/jsw.v34i1.69069.