دلالیانم., ذبیحیف., پاک نژادا. و خوشخوانم. (2019) “بررسی تأثير پر مرغ، ورمي كمپوست و هومات پتاسيم بر روي خصوصيات فیزیکی خاك”, آب و خاک, 33(3), صص 417-430. doi: 10.22067/jsw.v0i0.72579.