حسینیس. ب., صارمیع., نوری قیداریم. ح., صدقیح. و فیروزفرع. (2020) “طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI”, آب و خاک, 34(1), صص 55-71. doi: 10.22067/jsw.v34i2.74878.