زارع ابیانهح., حیدریف., حیدریغ. ر. و جوزیم. (2019) “اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای”, آب و خاک, 33(3), صص 463-476. doi: 10.22067/jsw.v0i0.76431.