قدیریا., نقوین. س. و قائدیک. (2020) “ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران ”, آب و خاک, 34(1), صص 73-83. doi: 10.22067/jsw.v34i1.77293.