یوسفی فردم. و جعفریا. (2020) “توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان”, آب و خاک, 34(1), صص 85-95. doi: 10.22067/jsw.v34i1.79689.