مهدی زادهم., ریحانی تبارع. و اوستانش. (2020) “تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی”, آب و خاک, 34(1), صص 97-114. doi: 10.22067/jsw.v34i1.80192.