هاشم پورا., فرهنگیم., قربان زادهن. و فاضلی سنگانیم. (2019) “پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی”, آب و خاک, 34(1), صص 129-143. doi: 10.22067/jsw.v34i1.80353.