رضائیح., جعفرزادهع. ا., علیجانپورا., شهبازیف. و ولیزاده کامرانخ. (2019) “وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران ”, آب و خاک, 34(1), صص 115-127. doi: 10.22067/jsw.v34i1.80633.