کشاورزس. و قاسمیر. (2020) “اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم”, آب و خاک, 34(1), صص 155-167. doi: 10.22067/jsw.v34i2.81521.