اسلامیز., جنت رستمیس., اشرف زادها. و پورمحمدی. (2020) “تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود”, آب و خاک, 34(1), صص 11-25. doi: 10.22067/jsw.v34i1.81897.