جمالیص., انصاریح. و زین الدینس. م. (2020) “اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا”, آب و خاک, 34(1), صص 1-10. doi: 10.22067/jsw.v34i1.81937.