استواریی., موسویس. ع. ا. و مظفریح. (2020) “برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی”, آب و خاک, 34(1), صص 179-193. doi: 10.22067/jsw.v34i1.82129.