نوریز., طالبیع. و ابراهیمیب. (2020) “اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد ”, آب و خاک, 34(1), صص 225-239. doi: 10.22067/jsw.v34i1.82329.