پوزنم., چاریم. و افراسیابپ. (2019) “ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ”, آب و خاک, 34(1), صص 27-42. doi: 10.22067/jsw.v34i1.82567.