سپه ونده., فیضیانم., میرزائی تالار پشتیر. و مولرت. (2019) “مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان”, آب و خاک, 34(1), صص 169-177. doi: 10.22067/jsw.v34i1.82568.