صابری نصرا., نخعیم., رضائیم. و حسینیس. (2020) “تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع”, آب و خاک, 34(1), صص 195-207. doi: 10.22067/.v34i1.82623.