سلیمانی ساردوا. و فرپورم. ه. (2020) “تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان”, آب و خاک, 34(1), صص 209-223. doi: 10.22067/jsw.v34i1.84143.