محمودیم., هنرمندم., ناصریف. و محمدیص. (2020) “بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN”, آب و خاک, 34(1), صص 43-54. doi: 10.22067/jsw.v34i2.84342.