زاهدی فرم., کریمیانن., رونقیع., یثربیج. و امامی. (2011) “توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه”, آب و خاک, 25(3). doi: 10.22067/jsw.v0i0.9624.