روانبخشم. ح., فتوتا. و حق نیاغ. (2011) “اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی”, آب و خاک, 25(3). doi: 10.22067/jsw.v0i0.9625.