دائم پناهر., حق نیاغ., علیزادها. و كریمی كارویهع. (2011) “تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات”, آب و خاک, 25(3). doi: 10.22067/jsw.v0i0.9637.